Bạn biết đến HAMEGA qua phương tiện truyền thông nào?
Tìm kiếm trên web
42%
Báo chí
13%
Truyền hình
17%
Bạn bè giới thiệu
10%
Website khác
19%
Tổng số bình chọn: 324